ÚS DE COOKIES

En cas d'utilitzar nostra web sense procedir a la desactivació de les cookies en el seu navegador, manifesta el seu consentiment per a la instal·lació de les mateixes. Política de cookies.

x

El Autonomo.es


Selector de idioma

Buscador de El AutonomoLLEI 32/2010 CESAMENT ACTIVITAT

Resum i anàlisi

Llei 32/2010, de 5 d'agost, per la qual s'establix un sistema específic de protecció per cessament d'activitat dels treballadors autònoms Consultar BOE archiu complet

PRINCIPALS CRITÈRS PER LA PRESTACIÓ POR CESSAMENT D'ACTIVITAT

 

 • L'entrada en vigor serà als tres mesoes de la publicación en el BOE
 • La quota de cotització es regirà per la tabla que segueix a continuació, sent la mateixa per tots els sectors:

  Tipus de cotització %

Procedent de reducció cotitzación IT Tipus total

 2,2

0,5 1,7

 

A partir de 2011 el tipus de cotització aplicable per mantenir la sostenibilitat financera de la protecció es fitxarà anualment, en la corresponent llei de Presupostos Generals de l'Estat, d'acord amb els estudis actualitzats que procedeixen.

 • La carència serà d'un any en aquesta cotización.
 • Als majors de 60 anys sel's incrementarà la duració de la prestació entre uno i tres mesos depenento del periòde de cotització.
 • Durant la prercepció de la prestació existirà la obligatorietat de seguir abonant la cotització per Contingències Comunes. Els òrgans gestors (Mútues) es faran càrrec d'aquest abonament.

 

PRESTACIÓ PER CESSAMENT D'ACTIVITAT (CATA) 

Objecte de la protecció

Cessament de l'activitat TOTAL en la activitat econòmica o professional habitual, definitiva o temporal.

Están protegits els trebalaldors incluits en el RETA i en el Règimen Especial del Mar.

*Nota: per els traballadors incluits en el Règim Agrari (REA) en el plaç d'un any es desenvolupará la corresponent norma reglamentària.

Requisits per el naixement del dret de la prestació

 • Estar afiliat al RETA i en situació d'alta.
 • Haver cotitzat els últims dotze mesos de forma continuada anteriors al cesament d'activitat.
 • Acreditar disponibilitat per la reincorporació al mercat de treball.
 • No haver complit l'edat ordinària par causar dret a pensió contributiva, de jubilació, tret que no tingués acreditat periòde de cotització.
 •  Estar al corrent de pagament.

 

Situació legal de cesament d'activitat

 • Pèrdues econòmiques en la seva activitat durant un any superiors al 10% dels  seus ingressos.
 • Execusions judicials tendents al cobrament de deutes reconegudes per els òrgans judicials que comporten, al menys, el 30% dels ingresos en l'exercici econòmic anterior.
 • Declaració judicial de concurs que impideixi continuar amb l'activitat.
 • Per força major.
 • Por pèrdua de licència administrativa.
 • Trabajlladoras autònomes víctimes de violència de gènere.
 • Por divorci o separació matrimonial en els supostos de exercir funcions d'ajuda familiar.
 • Traballadors autònoms dependents (TRADE): Cesament d'activitat por extinció del contracte suscrit amb el client del que depenguin econòmicament.
 • Socis traballadors de cooperatives de treball asociat (disposició adicional sexta)
 • Traballadors que exerceixen la seva activitat professional conjuntament (disposició adicional setena)

 

No es considerarán en situació legal de cesament d'activitat

 • Qui cessin voluntàriament
 • Si un treballador econòmicament dependent torna a ser contractat per el mateix client en el plaç d'un any desde l'extinció del contracte.


Duració de la protecció

La duració de la protecció estarà en funció de las cotitzacions (*) dels darrers 48 mesos anteriors al cesament d'activitat dels que, al menys, dotce mesos han de ser continuats e inmediatament anteriors a dita situació.

Periòde de cotització (mesos)

Periòde de la protecció* (mesos) (*) entre 60 i 64 anys
De dotce a deset 2 2
De divuit a vintitrés 3 4
De vintiquatre a vintinou 4 6
De trenta a trenta-cinc 5 8
Trenta-sis o quaranta-dos 6 10
Quaranta-tres o quaranta-set 8 12
Quarante-vuit o més 12 12

Nota: una vegada s'extingïx la prestació haura de passar al menys 18 mesos per el reconeixement d'una nova prestació.

(*) El còmput serà de les cotitzacions efectives en la Cotització per Cessament d'Activitat.

Quantía de la prestació

 • La base reguladora es computarà del promitg de las bases dels darrers dotce mesos continuats e inmediatament anteriors a la situació legal de cesament.
 • S'aplicarà com quantia del subsidi el 70 per cent del promitg abans mencionat.

La prestació será incompatible amb la realització del treball per compta propia o aliè, així com amb la percepció de prestacions o pensions de la Seguretat Social.

 

Règim financier i gestió de les prestacions
 

 • La financiació es fará amb càrrec a las aportacions dels treballadors autònoms.
 • La gestió serà a carrec de les Mútues col.laboradores, sota la supervisió i control de la Secretaría de Estat de la Seguretat Social.
 • Els òrgans competents de les Administracions laborals exercirán les atribucions en relació amb el dret sancionador.
 • Les messures de formació, orientació professional i promoció de la activitat emprendedora serán gestionades per el servei  públic de exemple.


Compromís de promoció de la activitat emprendedora

Todo preceptor de la prestació econòmica per cesament d'activitat haurà de compremeter-la desenvolupar totes aquelles mesures de formació, innovació, promoció i perfeccionament que le permetin reiniciar a la major prontitud la anterior o una altra activitat econòmique o profesionalsl.
 

Pagament ùnic de la prestació

A falta del seu desenvolupament definitiu, es contempla la posibilitat de percebre, parcial o totalment, l'import de la prestació que pogués corresponent.

 

R.D 1541/2011

Reial Decret 1541/2011, de 31 d'octubre, per el que es desenvolupa la Lley 32/2010, de 5 d'agosto, per la qual s'estableix un sistema específic de protecció por cessament de activitats dels treballadors autònoms.

1 CRITERIS A TENIR EN COMPTE PER A LA PRESTACIÓ PER CESSAMENT D'ACTIVITAT

 • La cotització estarà lligada a la d'Accident de Treball i Malaltia Professional, sent indivisible les opcions de cotització, excepte els treballadors pluriempleats per compte d'altri que serà opcional.
 • La quota de cotització es regirà per la taula que segueix a continuació, sent la mateixa per a tots els sectors:
  Tipus de cotització Procedent de reducció cotització IT Tipus total
 2,2 0,5 1,7

 

 

A partir de 2012 el tipus de cotització aplicable per mantenir la la sostenibilitat financera de la protecció es fixarà anualment, en la corresponent llei de Pressupostos Generals de l'Estat, d'acord amb els estudis que procedeixin.

 • La manca serà d'un any en aquesta cotització.
 • Als majors de 60 anys se'ls incrementarà la durada de prestació entre un i quatre mesos depenent del període de cotització.
 • Durant la percepció de la prestació existirà l'obligatorietat de  seguir abonant la cotització per Contingències Comunes. Els òrgans gestors (Mútues) es faran càrrec d'aquest abonament.
   

2. PRESTACIÓ PER CESSAMENT D'ACTIVITAT (CATA) 

Objecte de la protecció

Cessament de l'activitat TOTAL en l'activitat econòmica o professional habitual, definitiva o temporal.

Estan protegits els treballadors inclosos en el  RETA i en el Règim Especial del Mar.

Estan protegits els treballadors inclosos en el  RETA, en el Règim Especial del Mar i en el Règim Especial Agrari  

Requisits per al naixement del dret de la prestació

 • Estar afiliat al REPTA i en situació d'alta en el moment del  cessament d'activitat.
 • Posteriorment sol·licitar la baixa en el REPTA corresponent a causa del cessament d'activitat.
 • Tenir cobert el període mínim de cotització de dotze mesos de forma continuada anteriors al cessament d'activitat.
 • Acreditar disponibilitat per a la reincorporació al mercat de treball.
 • No haver complert l'edat ordinària per causar dret a pensió contributiva. de jubilació, tret que no tingués acreditat període de cotització.
 •  Estar al corrent de pagament en la costes a la Seguretat Social
 • Quan l'autònom tingui un o més treballadors al seu càrrec,serà requisit imprescindible complir amb les garanties, obligacionsi procediments regulats en la legislació laboral amb dites treballadors.

 

Situació legal del cessament d'activitat

 • Pèrdues derivades del desenvolupament de l'activitat en un any complet, superiors al 10 per cent dels ingressos obtinguts en el mateix període, exclòs el primer any d'inici de l'activitat.
 • Execucions judicials tendents al cobrament de deutes reconeguts pels òrgans judicials que comportin, almenys, el 30% dels ingressos en l'exercici econòmic anterior.
 • Declaració judicial de concurs que impedeixi continuar amb l'activitat.
 • Per força major.
 • Per pèrdua de llicència administrativa.
 • Treballadores autònomes víctimes de violència de genero.
 • Per divorci o separació matrimonial en els supòsits d'exercir funcions d'ajuda familiar.
 • Treballadors autònoms depenents (TRADE): Cessament d'activitat per extinció del contracte subscrit amb el client del que depenguin econòmicament.

 

No es consideraran en situació legal de cessament d'activitat

 • Els qui cessin voluntàriament
 • Quan un treballador econòmicament depenent torna a ser contractat pel mateix client en el termini d'un any des de l'extinció del contracte


Durada de la protecció

La durada de la protecció estarà en funció de les cotitzacions(*) dels últims 48 mesos anteriors al cessament d'activitat dels quals, almenys, dotze mesos han de ser continuats i immediatament anteriors a aquesta situació.

Període de cotització (mesos)

Període de la protecció* (mesos) (*) entre 60 i 64 anys
De dotze a disset 2 2
De divuit a vint-i-tres 3 4
De vint-i-quatre a vint-i-nou 4 6
De trenta a trenta-cinc 5 8
Trenta-sis o quaranta-dos 6 10
Quaranta-tres o quaranta-set 8 12
Quaranta-vuit o més 12 12

Notes: 

 • Una vegada s'extingeixi la prestació haurà de passar almenys 18 mesos per al reconeixement d'una nova prestació.
 • Si durant la percepció de la prestació el treballador autònom complís 60 anys no s'ampliarà la durada de la prestació ja reconeguda.

(*) El còmput serà de les cotitzacions efectives en la Cotització per Cessament d'Activitat.

 

Quantia de la prestació

 • La base reguladora es computarà de la mitjana de les bases dels últims dotze mesos continuats i immediatament anteriors a la situació legal de cessament.
 • S'aplicarà com a quantia del subsidi el 70 per cent de la mitjana abans esmentada.
La prestació serà incompatible amb la realització del treball per compte propi o aliena, així com amb la percepció de prestacions o pensions de la Seguretat Social.


Règim financer i gestió de les prestacions
 

 • El finançament es farà amb càrrec a les aportacions dels treballadors autònoms.
 • La gestió serà a càrrec de les Mútues col.laboradores, sota la supervisió i control de la Secretaria d'Estat de la Seguretat Social.
 • Els òrgans competents de les Administracions laborals exerciran les atribucions en relació amb el dret sancionador.
 • Las medidas de formación, orientación profesional y promoción de la actividad emprendedora serán gestionadas por el servicio  público de empleo.


Compromís de promoció de l'activitat emprenedora

Tot receptor de la prestació econòmica per cessament d'activitat haurà de comprometre's a desenvolupar totes aquelles mesures de formació, innovació, promoció i perfeccionament que li permetin reiniciar a la major promptitud l'anterior o una altra activitat econòmica o professional.

Para això serà d'obligat compliment formalitzar davant el Servei Públic d'Ocupació (*SPEE) la seva inscripció en el mateix.
 

3 IMPORTANT
 • Si durant la percepció de la prestació l'autònom entrés en una situació d'Incapacitat Temporal (IT), maternitat o paternitat (o viceversa), prevaldrà la prestació per aquests conceptes (IT, Maternitat o Paternitat.)

- En cas d'Incapacitat Temporal es descomptarà del període de percepció de la prestació per PCA, com ja consumit, el temps que hagués romàs en la situació de IT.

- En cas de Maternitat o Paternitat, la PCA se suspendrà fins al gaudi complet de la mateixa reprenent-se posteriorment la prestació per PCA.

 • Per al càlcul de la manca es computarà el mes sencer, independents del dia del Cessament d'Activitat.
 • La competència sancionadora correspondrà únicament a Inspecció de Treball i Seguretat Social.
 • Els treballadors per compte propi AGRARIS començaran a cotitzar per la PCA el 01 de gener de 2012, per la qual cosa les primeres prestacions podran ser sol·licitades a partir de 01 de gener de 2013.
 • Si durant la percepció de la prestació, l'autònom complís 60 anys, no s'ampliarà la durada de la prestació ja reconeguda.

  

4 DOCUMENTACIÓ

 • Llei 32/2010, de 5 d'agost, per la qual s'estableix un sistema específic de protecció per cessament d'activitat dels treballadors autònoms Consultar BOE archivo completo
 • Reial decret 1541/2011, de 31 d'octubre, pel qual es desenvolupa la Llei 32/2010, de 5 d'agost, per la qual s'estableix un sistema específic de protecció per cessament d'activitat dels treballadors autònoms. Consultar BOE archivo completo

 • Llei 35/2014, de 26 de desembre, per la qual es modifica el text refós de la Llei General de la Seguretat Social en relació amb el règim jurídic de les Mútues d'Accidents de Treball i Malalties Professionals de la Seguretat Social. Consultar BOE arxivo complet

 •  
 • sol·licitud de la prestació. aquí

 • Descarregar PDF Resum.  aquí 

Consideracions

CONSIDERACIONS A la LLEI 32/2010, DE 5 D'AGOST, RELATIVA Al CESSAMENT D'ACTIVITAT DELS TREBALLADORS AUTÒNOMS.

En relació a les múltiples consultes realitzades a Mutua Balear referents a la interpretació dels terminis establerts en la Llei 32/2010 de Protecció per Cessament d'Activitat dels Treballadors Autònoms (BOE, 5 d'agost 2010), es detalla la següent informació aclaridora:

1. Tradicionalment, i de conformitat amb la normativa que venia aplicant-se fins ara, els treballadors autònoms que tinguessin la contingència comuna amb una Mútua, tenien fins al 30 de setembre de cada any per contractar l'opció de les Contingències Professionals, amb la mateixa Mútua, amb efectes dia 1 de gener de l'any següent.

2. Aquest termini per optar a la contractació de les Contingències Professionals s'ha vist ampliat per la Disposició Transitòria Única de la citada Llei 32/2010, que ha fixat un termini especial d'opció per a la cobertura de les Contingències Professionals dels treballadors per compte propi o autònoms:

A l'efecte de la cobertura de la prestació per cessament d'activitat, els treballadors que en la data d'entrada en vigor d'aquesta Llei figurin en alta en el Règim Especial dels Treballadors per Compte Propi o Autònoms i no tinguin coberta la protecció per contingències professionals, podran optar per aquesta última protecció dins dels tres mesos següents a la data indicada, amb efectes des del dia primer del mes següent al d'aquesta opció.

3. La mateixa Llei 32/2010 estableix en la seva Disposició Final Setena que la seva entrada en vigor es produirà als tres mesos de la seva publicació en el BOE.

4. Resum i conclusió:
- La Llei 32/2010 va ser publicada en el BOE el 5 d'agost 2010.
- Per la Disposició Final Setena, la seva entrada en vigor serà el 6 de novembre 2010.
- A partir del 6 de novembre 2010, el treballador per compte propi o autònom disposarà de tres mesos, fins al 6 de febrer 2011, per optar a la contractació de les Contingències Professionals.
- Aquesta contractació tindrà efectes a partir del dia 1 del mes següent al que realitzi l'opció.

Per tant, el treballador per compte propi o autònom que estigués adherit a una Mútua per Contingències Comunes abans del 6 de Novembre de 2010, podrà exercitar la seva opció de contractació de les Contingències Professionals, amb aquesta mateixa Mútua, des de qualsevol moment i fins al 6 de febrer de 2011, amb efectes dia 1 del mes següent al que realitzi l'opció.

Treballedors Agraris

CESSAMENT D'ACTIVITAT A partir de l'1 DE GENER DE 2012 (REIAL DECRET 1541/2011)

Fins ara, els autònoms agraris no tenien dret a Cessament d'Activitat encara que cotitzessin per Contingències Professionals. A partir d'ara, segons es desenvolupa en el Reial decret 1541/2011, amb efectes 1 de gener de 2012, els treballadors inclosos en el Sistema Especial per a treballadors per compte propi agraris tindran accés a cotitzar la cobertura de la prestació de cessament d'activitat.

A més, encara que la cotització comenci ara, es podran presentar sol·licituds a partir d'aquesta data sempre que acreditin cotitzacions en el REPTA que completin el període mínim de cotització exigit, ja que cap el còmput recíproc de cotitzacions dins d'un mateix Règim.

 

En el cas de treballadors i treballadores agràries es diferencia entre la situació legal de cessament d'activitat definitiu i temporal.

A) Seran causes de situació legal de cessament d'activitat definitives:

 1. Pèrdues derivades de l'exercici de la seva activitat superiors al 30% en un any o del 20% en dos anys consecutius.    
 2. Per execucions judicials o administratives per al cobrament de deutes per import almenys del 40% dels ingressos de l'activitat.
 3. Per declaració judicial de concurs.
 4. Per mort, jubilació o incapacitat permanent del titular del negoci en el qual el treballador per compte propi agrari realitzi funcions d'ajuda familiar.
 5. Per força major.
 6. Per pèrdua de la llicència administrativa.
 7. Per la violència de gènere determinant del cessament de l'activitat de la treballadora.
 8. Per divorci o separació matrimonial en el supòsit que el treballador per compte propi agrari exercís funcions d'ajuda familiar en el negoci del seu excònjuge.


B) Particularitats extraordinàries que també seran suposat legal de cessament d'activitat temporal

 1. Quan per causa de força major es realitzi un canvi de cultiu o d'activitat ramadera, durant el període necessari per al desenvolupament de cicle normal d'evolució del nou cultiu o ramaderia.
 2. Quan per causa de força major es produeixi dany en les explotacions agràries o ramaderes, durant el temps imprescindible per a la recuperació de les mateixes.
 3. Durant el període d'eradicació de les malalties en explotacions ramaderes.
 4. Per violència de gènere determinant del cessament temporal de l'activitat de la treballadora per compte propi agrari.


Disposició addicional Cinquena del Reial Decreto 1541/2011, de 31 d'octubre, pel qual es desenvolupa la Llei 32/2010, de 5 d'agost, per la qual s'estableix un sistema específic de protecció per cessament d'activitat dels treballadors autònoms (va entrar en vigor l'1 de gener de 2012)
 

arriba

Siguenos en