ÚS DE COOKIES

En cas d'utilitzar nostra web sense procedir a la desactivació de les cookies en el seu navegador, manifesta el seu consentiment per a la instal·lació de les mateixes. Política de cookies.

x

El Autonomo.es


Selector de idioma

Buscador de El AutonomoCOBERTURES

Introducció

Els beneficis de ser autònom

En Mútua Balear sabem que ser autònom no és fàcil. Conscients de la teva enorme dedicació, treballem perquè cuidar la teva salut no et suposi un esforç, i per això, volem cuidar-te millor. T'oferim avantatges per equiparar els teus drets als dels treballadors del Règim General, amb els mateixos serveis i les mateixa cobertures assistencials i econòmiques.

Per a Mútua Balear la qualitat i l'excel·lència professional és la base d'un bon servei. Som experts en salut laboral i coneixem bé les teves necessitats. Per això, podem oferir-te la millor atenció. Un servei de qualitat, proper i global perquè puguis centrar-te en el teu treball.


Mutua Balear posa al teu servei dos tipus de cobertures:

 • Enfermetat comuna i accident no laboral (abreujat com a CC)
 • Accident de Treball i Malalties Professional (abreujat com AT, que entre unes altres, comprèn:)
 • Risc d'embaràs i lactància natural
 • Cessament d'activitat
 • Pares de menors amb malaltia greu
 • Prestacions especials

Enfermetat comuna i accident no laboral

Com a treballador autònom tens l'OBLIGACIÓ de tenir cobertes les prestacions d'INCAPACITAT TEMPORAL, sempre que no tinguis dret a aquesta prestació per raó de l'activitat realitzada en un altre règim de la Seguretat Social.

¿Qui genera aquesta baixa?

La facultat d'emetre parts de baixa i alta per malaltia comuna o accident no laboral és a càrrec del Servei de Sanitat Públic. Si bé, és Mútua Balear qui t'abonarà pel concepte  d'Incapacitat Temporal.


En cas de malaltia comuna o accident no laboral, MUTUA BALEAR t'abonarà les següents prestacions:
 

 • A partir del 4º dia i fins el 20º dia de baixa (tot dos inclusivament) cobraràs un subsidi equivalent al 60% de la teva base reguladora.
 • Desde el 21º dia de baixa d'ara andavant cobraràs el 75% de la teva base reguladora.
 • Seguiment sanitari dels tots processos

Quina documentació haig de presentar i en què termini?

Per accedir al subsidi d'Incapacitat temporal per Contingències Comunes, pots descarregar-te en el nostre apartat de prestacions/documentació la documentació necessària.

 1. Sol·licitud de Pagament Directe derivat d'Incapacitat Temporal
 2. Part de Baixa mèdic i parts de confirmació
 3. Fotocopia del Document Nacional d'Identitat o N.I.I.
 4. Justificants de cotització dels últims 3 mesos
 5. Dades bancàries (fotocòpia de cartilla o taló)

Pot presentar la documentació en qualsevol oficina de Mútua Balear. El termini de presentació és de 15 dies hàbils a partir de l'endemà al de la baixa mèdica.

 

Accident de Treball i Enfermetat Professional

Els treballadors autònoms econòmicament depenents i els autònoms amb major risc (a determinar per la Tresoreria General de la Seguretat Social) han de tenir concertada OBLIGATÒRIAMENT la cobertura de l'ACCIDENT DE TREBALL i la MALALTIA PROFESSIONAL.

Aquesta cobertura amplia la primera opció i ofereix més serveis. EN CAS DE SOFRIR UN ACCIDENT O PATIR UNA MALALTIA PROFESSIONAL es cobreixen les següents prestacions:

A. Baixa mèdica per accident de treball i enfermetats professionals

B. Cobertura d' assistència sanitària completa. MUTUA BALEAR paga totes les despeses necessàries per a la teva assistència i recuperació, com per exemple:

- Atención de urgencias

- Hospitalización

- Visitas con especialistas

- Intervenciones quirúrgicas

- Medicación

- Rehabilitación especializada

-Abonament de tots els gastos derivats del teu accident, en cas necessari: manutención, hospedajte, transport...

 

C. MUTUA BALEAR t' abonarà el subsidi a partir del DIA SIGÜENT a la baixa mèdica, cobrant el 75% de la teva base reguladora.

D. També tens dret a indemnitzacions:

-Defunció: el cònjuge i els fills percebran una indemnització i una pensió vitalícia.

-Seqüeles irreversibles: Mutua Balear indemnitzarà o es farà càrrec de la pensió vitalícia.

 

Que fer en cas d'Accident Laboral o Malaltia Professional?

Acudeixi al centre de Mútua Balear més proper de la nostra red de centres, amb:

Acudeixi al centre Una vegada en el centre serà atès i informat de tots els tràmits necessaris.

PDF INFORMATIVO Qué hacer en caso de Accidente

Per concertar la cobertura d'accident de treball i malaltia professional és necessari tenir contractada l'opció de malaltia comuna i accident no laboral.

Risc d'embaràs i lactància natural

Prestació econòmica per risc durant l'embaràs o lactància natural

Mutua Balear posa a la seva disposició un apartat on poden trobar tota la informació necessària per a tramitar la prestació per risc durant l'embaràs o lactància natural.

Al mateix temps els vam assenyalar que d'acord amb la normativa vigent és indispensable realitzar el procés en 2 FASES diferenciades.

Quins són els TRÀMITS?

1ª FASE

 1. Presentarà en la Mutua Balear la Sol·licitud de certificat mèdic sobre l'existència de risc durant l'embaràs o lactància natural.
  Descarrèga de l'archiu (.pdf)
 2. Aportará Informe mèdic
  • En cas d'embaràs: informe del facultatiu del Servei Públic de Salut o ginecòleg que assisteixi a la treballadora acreditatiu de la situació d'embaràs de la seva evolució normal, i data probable de part.
  • En cas de lactància materna: informe mèdic del pediatre que assisteixi al fill/a i que acrediti que la treballadora es troba en situació de lactància natural
 3. Certificat d'empresa sobre l'activitat que desenvolupa i condicions del lloc de treball.
  Descarrèga de l'archiu (.pdf)
 4. AVALUACIÓ DE RISCOS DEL SEU LLOC DE TREBALL I/O DESCRIPCIÓ DE TASQUES .

Una vegada valorats els punts anteriors, es podrà requerir la informació complementària oportuna per a cada cas. Una vegada fet això el Departament de Valoració de riscos durant l'embaràs i lactància natural de Mutua Balear valorarà si les condicions del lloc de treball poden influir negativament en la salut, en la del fetus o en la del fill, segons el cas.

Del resultat de la valoració mèdica s'informarà a la treballadora i a l'empresa.

2ª FASE

En aquells casos en els quals s'acrediti que les condicions del lloc de treball poden influir negativament en la salut de la treballadora, en la del fetus o en la del fill.

QUAN NO SIGUIN SUFICIENTS O POSSIBLES LES ADAPTACIONS LABORALS O EL CANVI DE LLOC DE TREBALL A ALTRE EXEMPT DE RISC, la sol·licitant HAURÀ DE LLIURAR EN MUTUA BALEAR:
 1. SOL·LICITUD DE LA PRESTACIÓ PER RISC DURANT L'EMBARÀS O LACTÀNCIA NATURAL.
  Descarrèga de l'archiu (.pdf)
 2. DECLARACIÓ EMPRESARIAL SOBRE L'INEXISTÈNCIA DE L'ALTRE LLOC DE TREBALL O FUNCIONS COMPATIBLES AMB L'ESTAT DE LA TRABALLADORA, degudament firmada i segelleda per la seva empresa.
  Descarrèga de l'archiu (.pdf)
 3. CERTIFICAT DE COTITZACIONS DE LA EMPRESA PER LA SOL-LICITIT DE RISC DURANT L'EMBARÁS O LACTÀNCIA NATURAL.
  Descarrèga de l'archiu (.pdf)
  o DECLARACIÓ DE SITUACIÓ D'ACTIVITAT Y TRES DARRERS RECIUS DE AUTÒNOM, si es traballadora autònoma.
  Descarrèga de l'archiu (.pdf)
 4. Fotocòpia del DNI.
 5. MODEL 145. Comunicació de dades al pagador ( IRPF ).
  Descarrèga de l'archiu (.pdf)
 6. Fotocòpia del llibre de familia o Certificat de naixement per aquells casos en els que es sol-liciti.
 7. Fotocòpia del nombre de compte.

Es notificará la resolució a l'interesada en el plaç màxim de 30 dies a partir del moment en que es realitza la sol-licitut.

On es tramita?

Li recordem que podrà presentar la documentació a la qual s'ha fet referència en cualsevol oficina de Mutua Balear. Red de centros

 

Cessament d'activitat

SOL·LICITUD DE PRESTACIÓ DE CESSAMENT D'ACTIVITAT AUTÒNOMS

Des del dia 1 de novembre de 2011 com a autònom pot sol·licitar la prestació per cessament d'activitat segons la Llei 32/2010, de 5 d'agost per la qual s'estableix un sistema específic per a aquesta protecció.

Per a això empleni el següent formulari "Sol·licitud de prestació de cessament d'activitat" i lliuri-ho juntament amb el model 145 en qualsevol de les nostres oficines (consultar xarxa de centres)

Recordi que per accedir a aquesta prestació, és necessari tenir concertada la cobertura per (AT) Accident de Treball i Malalties Professionals.


DOCUMENTACIÓ

Pares de menors amb malaltia greu

Els pares i mares amb fills menors malalts de càncer o malaltia greu poden sol·licitar ja una prestació per a la seva cura.

El passat 23 de desembre es va publicar la Llei 39/2010, de 22 de desembre,de Pressupostos Generals de l'Estat per 2011 que, en la seva Disposició final vintena primera, modifica la Llei General de la Seguretat Social per incorporar a l'acció protectora del nostre Sistema la nova prestació econòmica per "cura de menors afectats per càncer o una altra malaltia greu".

La gestió i el pagament de la prestació econòmica correspondrà a la Mútua col.laboradora o, si escau, a l'Entitat Gestora amb la qual l'empresa tingui concertada la cobertura dels riscos professionals.

Així mateix, en la Disposició final vintè segona, modifica la Llei de l'Estatut dels Treballadors, regulant la reducció de jornada per aquest mateix motiu.

"Article 135 quáter. Es reconeixerà una prestació econòmica als progenitors, adoptants o acollidors, de caràcter preadoptiu o permanent, en aquells casos en què tots dos treballin, a l'efecte de la cura del menor que estigui al seu càrrec i es troba afectat per càncer o per qualsevol altra malaltia greu, que requereixi ingrés hospitalari de llarga durada durant el temps d'hospitalització i cura de la malaltia.

Reglamentàriament s'establiran les malalties considerades greus.

Serà requisit indispensable que el beneficiari redueixi la seva jornada de treball, almenys en un cinquanta per cent, a fi que es dediqui a la cura directa, continu i permanent del menor.

Els requisits per accedir a aquesta prestació, seran els establerts per a la prestació de maternitat contributiva, sent la seva quantia econòmica un subsidi equivalent al 100% de la base reguladora establerta per a la incapacitat temporal per contingències professionals i en proporció a la reducció de la jornada laboral.

L'extinció de la prestació es produirà quan el menor compleixi divuit anys o cessament la necessitat de cura, d'acord amb l'informe del Servei Públic de Salut corresponent".

 

Ambdues disposicions tenen efectes de l'1 de gener de 2011, si bé per al reconeixement de la prestació econòmica caldrà el desenvolupament reglamentari de la Llei que determinarà les malalties considerades greus a aquests efectes. (pendent de publicació -serà adjuntada a aquest resum quan es publiqui-

Consulti l'extracte íntegre aquí

Reial Decret 1148/2011

Garantida la prestació per a la cura de nens amb càncer o malaltia greu.

 • La prestació cubreix un llistat de 108 malalties greus que es podran actualitzar per Orde Ministerial.
 • Poden beneficiar-se d'aquest subsidi les mares o pares treballadors de qualsevol règimen de la Seguritat Social, afiliats i en alta, que redueixin la seva jornada laboral en, al menys, el 50 per 100.

 

El Consell de Ministres ha aprovat un Reial decret que regula el reconeixement, en tots els règims del sistema de la Seguretat Social, d'una prestació econòmica per a la cura de menors afectats per càncer o una altra malaltia greu.

El Reial decret estableix, en un annex, un llistat de 108 malalties considerades greus a l'efecte del reconeixement de la prestació. En el futur, el Ministeri de Treball i Immigració podrà actualitzar aquest llistat mitjançant Ordre Ministerial. També podrà incorporar noves malalties quan es constati l'existència d'altres malalties greus, als efectes establerts, una vegada realitzats els estudis i informes corresponents.

Beneficiaris

Podran beneficiar-se de la protecció social a través d'aquesta prestació els progenitors biològics, adoptants o acollidors que redueixin la seva jornada de treball en, almenys, el 50 per 100 per a la cura del menor al seu càrrec, afectat per càncer o una altra malaltia greu, i sempre que treballin els dos. Quan tots dos tinguessin dret a la prestació, solament podrà reconèixer-se a un d'ells.

Aquest subsidi té per objecte compensar la pèrdua d'ingressos que sofreixen els treballadors en haver de reduir la seva jornada, amb la consegüent disminució del salari, per la necessitat de cuidar, de manera directa, contínua i permanent, als fills o menors al seu càrrec durant el temps d'hospitalització i tractament continuat de la malaltia.

La prestació econòmica consistirà en un subsidi, de meritació diària, equivalent al 100 per 100 de la base reguladora establerta per a la prestació per incapacitat temporal (baixa laboral), derivada de contingències professionals. El subsidi es calcularà en proporció al percentatge en què es redueixi la jornada laboral realitzada, que haurà de ser, almenys, d'un 50 per 100 de la seva durada.

Requisits

Els requisits per a l'accés a la nova prestació per cura de fills afectats de càncer o d'una altra malaltia greu són els mateixos que per a la prestació econòmica per maternitat contributiva: estar afiliat i en alta en algun règim del sistema de la Seguretat Social i tenir cobert el període de cotització mínim requerit.

La gestió i el pagament correspondran a la Mútua col.laboradora amb qui l'empresa tingui concertada la cobertura dels riscos professionals. La prestació s'extingirà quan cessi la necessitat de la cura directa, continu i permanent del menor o quan aquest compleixi divuit anys.

Els pares o mares treballadores ja poden sol·licitar aquest subsidi davant la Mútua col.laboradora amb la Seguretat Social o davant l'Entitat Gestora. Les sol·licituds estan disponibles a la pàgina web de la Seguretat Social www.seg-social.es.

Antecedents

La Llei General de la Seguretat Social i l'Estatut dels Treballadors estableixen els principis pels quals ha de reconèixer-se aquesta nova prestació de la Seguretat Social que, encara que va entrar en vigor el passat 1 de gener amb la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat, ha precisat de l'aprovació d'un Reglament per determinar el concepte de "malaltia greu", entre altres qüestions.

El passat mes de març la Seguretat Social va fixar unes instruccions provisionals per possibilitar que els progenitors amb fills menors afectats per càncer poguessin rebre la prestació, a causa que les malalties del càncer estan reconegudes de manera indubtable en la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat per 2011, que va crear la nova prestació. Aquesta era una solució temporal, en tant s'aprovava aquest Reial decret, que permet que la prestació pugui ser sol·licitada pels pares amb fills que pateixen altres malalties greus incloses en el llistat de 108 malalties.

Sector Públic

Aquest Reial decret no serà aplicable al personal funcionari inclòs en l'àmbit d'aplicació de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic de 12 d'abril de 2007. Es regirà a aquests efectes pel previst en la normativa específica d'aquesta Llei, així com per la resta de normes de Funció Pública que es dictin en desenvolupament de la mateixa. No obstant això, La Llei d'Actualització, Adequació i Modernització del Sistema de Seguretat Social estableix en la seva disposició final segona una modificació de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic (article 49, lletra i) que garanteix als pares funcionaris que es trobin en aquesta circumstància la possibilitat de reduir la seva jornada sense minvament de les seves retribucions i en les mateixes condicions que la resta dels treballadors.

DOCUMENTACIÓ:

arriba

Siguenos en