ÚS DE COOKIES

En cas d'utilitzar nostra web sense procedir a la desactivació de les cookies en el seu navegador, manifesta el seu consentiment per a la instal·lació de les mateixes. Política de cookies.

x

El Autonomo.es


Selector de idioma

Buscador de El AutonomoXX CÀLCUL CUOTA

Simulador de Cotitzacions i Prestacions per a treballadors Autònoms

Per calcular les cotitzacions i prestacions per baixa laboral, empleni el següent formulari en 3 senzills passos.

 • Pas 1CNAE
 • Pas 2Cobertures
 • Pas 3Base de cotizació

1.- CNAE

1. Seleccioni la seva activitat

Seleccionar de la llista

CNAE: - SI US PLAU SELECCIONI UNA OPCIÓ


Si us plau seleccioni una opció
descripció
01. Agricultura, ramaderia, caça i serveis relacionats amb les mateixes. Excepte:
01.13 Cultiu d'hortalisses, arrels i tubercles
01.19 Altres cultius no perennes
01.29 Altres cultius perennes
01.30 Propagació de plantes
01.4 Producció ramadera (Excepte el 01.47)
01.47 Avicultura
01.5 Producció agrícola combinada amb la producció ramadera
01.6 Activitats de suport a l'agricultura, a la ramaderia i de preparació posterior a la collita (Excepte 01.64)
01.64 Tractament de llavors per a reproducció
01.7 Caça, captura d'animals i serveis relacionats amb les mateixes
02. Silvicultura i explotació forestal
03. Pesca i aqüicultura (Excepte v, w y 03.22)
v. Grup segon de cotització del Règim especial del Mar
w. Grup tercer de cotització del Règim especial del Mar
03.22 Aqüicultura en aigua dolça
05. Extracció de antracita, hulla i lignit (Excepte i)
y. Treballs habituals en interior de mines
06. Extracció de cru de petroli i gas natural
07. Extracció de minerals metàl·lics
08. Altres indústries extractives (Excepte 08.11)
08.11 Extracció de pedra ornamental i per a la construcció, pedra calcària, guix, creta i pissarra
09. Activitats de suport a les indústries extractives
10. Indústria de l'alimentació (Excepte 10.1, 10.2, 10.6, 10.7 y 10.8)
10.1 Processament i conservació de carn i elaboració de productes carnis
10.2 Processament i conservació de peixos, crustacis i mol·luscs
10.6 Fabricació de productes de molineria, midons i productes amilàcecs
10.7 Fabricació de productes de fleca i pastes alimentoses
10.8 Fabricació d'altres productes alimentosos
11. Fabricació de begudes
12. Indústria del tabac
13. Indústria tèxtil (Excepte 13.91)
13.91 Fabricació de teixits de punt
14. Confecció de peces de vestir (Excepte 14.11, 14.20 y 14.3)
14.11 Confecció de peces de vestir de cuir
14.20 Fabricació d'articles de peleteria
14.3 Confecció de peces de vestir de punt
15. Indústria del cuir i del calçat
16. Indústria de la fusta i del suro, excepte mobles; cistelleria i esparteria (Excepte 16.24 y 16.29)
16.24 Fabricació d'envasos i embalatges de fusta
16.29 Fabricació d'altres productes de fusta; articles de suro, cistelleria i esparteria
17. Indústria del paper (Excepte 17.1)
17.1 Fabricació de pasta paperera, paper i cartró.
18. Arts gràfiques i reproducció de suports gravats.
19. Coqueries i refí de petroli
20. Indústria química (Excepte 20.4 y 20.6)
20.4 Fabricació de sabons, detergents i altres articles de neteja i abrillanta- esmento; fabricació de perfums i cosmètics
20.6 Fabricació de fibres artificials sintètiques
21. Fabricació de productes farmacèutics
22. Fabricació de productes de cautxú i plàstic
23. Fabricació d'altres productes minerals no metàl·lics (Excepte 23.1, 23.2, 23.31, 23.4 y 23.7)
23.1 Fabricació de vidre i productes de vidre
23.2 Fabricació de productes ceràmics refractaris
23.31 Fabricació de taulells i rajoles de ceràmica
23.4 Fabricació d'altres productes ceràmics
23.7 Tall, tallat i acabat de la pedra
24. Metal·lúrgia; fabricació de productes de ferro, acer i ferroaleacions
25. Fabricació de productes metàl·lics, excepte maquinària i equip
26. Fabricació de productes informàtics, electrònics i òptics
27. Fabricació de material i equip elèctric
28. Fabricació de maquinària i equip n.c.o.p.
29. Fabricació de vehicles de motor, remolcs i semirremolques
30. Fabricació d'un altre material de transport (Excepte 30.91 y 30.92)
30.91 Fabricació de motocicletes
30.92 Fabricació de bicicletes i de vehicles per a persones amb discapacitat
31. Fabricació de mobles
32. Una altra indústria manufacturera (Excepte 32.1, 32.2)
32.1 Fabricació d'articles de joieria i articles similars
32.2 Fabricació d'instruments musicals
33. Reparació i instal·lació de maquinària i equip (Excepte 33.13 y 33.14)
33.13 Reparació d'equips electrònics i òptics
33.14 Reparació d'equips electrics
35. Subministrament d'energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat
36. Captació, depuració i distribució d'aigua
37. Recollida i tractament d'aigües residuals
38. Recollida, tractament i eliminació de residus; valorització
39. Activitats de descontaminació i altres serveis de gestió de residus
41. Construcció d'edificis (Excepte 41.1)
41.1 Promoció immobiliària
42. Enginyeria civil
43. Activitats de construcció especialitzada
45. Venda i reparació de vehicles de motor i motocicletes (Excepte 45.2 y 45.4)
45.2 Manteniment i reparació de vehicles de motor
45.4 Venda, manteniment i reparació de motocicletes i dels seus recanvis i accessoris
46. Comerç a l'engròs i intermediaris del comerç excepte de vehicles de motor i motocicletes. Excepte:
46.23 Comerç a l'engròs d'animals vius
46.24 Comerç a l'engròs de cuirs i pells
46.32 Comerç a l'engròs de carn i productes càrnics
46.38 Comerç a l'engròs de peixos, mariscs i altres productes alimentosos
46.72 Comerç a l'engròs de metalls i minerals metàl·lics
46.73 Comerç a l'engròs de fusta, materials de construcció i aparells sanitaris
46.74 Comerç a l'engròs de ferreteria, lampisteria i calefacció
46.77 Comerç a l'engròs de ferralla i productes de deixalla
46.90 Comerç a l'engròs no especialitzat
47. Comerç al detall, excepte de vehicles de motor i motocicletes (Excepte 47.3)
47.3 Comerç al detall de combustible per a l'automoció en establiments especialitzats.
49. Transport terrestre i per canonada (Excepte 494)
49.4 Transport de mercaderies per carretera i serveis de mudança
50. Transport marítim i per vies navegables interiors
51. Transport aeri
52. Emmagatzematge i activitats annexes al transport (Excepte x, 52.21)
x. Càrrega i descàrrega; estiba i desestiba
52.21 Activitats annexes al transport terrestre
53. Activitats postals i de correus
55. Serveis d'allotjament
56. Serveis de menjars i begudes
58. Edició
59. Activitats cinematogràfiques, de vídeo i de programes de televisió, enregistrament de so i edició musical
60. Activitats de programació i emissió de radi i televisió
61. Telecomunicacions
62. Programació, consultoria i altres activitats relacionades amb la informàtica
63. Serveis d'informació (Excepte 63.91)
63.91 Activitats de les agències de notícies
64. Serveis financers, excepte assegurances i fons de pensions
65. Segurs, reassegurances i fons de pensions, excepte Seguretat Social obligatòria
66. Activitats auxiliars als serveis financers i a les assegurances
68. Activitats immobiliàries
69. Activitats jurídiques i de comptabilitat
70. Activitats de les seus centrals; activitats de consultoria de gestió empresarial
71. Serveis tècnics d'arquitectura i enginyeria; assajos i anàlisis tècniques
72. Recerca i desenvolupament
73. Publicitat i estudis de mercat
74. Altres activitats professionals, científiques i tècniques (Excepte 74.2)
74.2 Activitats de fotografia
75. Activitats veterinàries
77. Activitats de lloguer
78. Activitats relacionades amb l'ocupació (Excepte 78.1)
78.1 Activitats de les agències de col·locació
79. Activitats de les agències de viatges, operadors turístics, serveis de reserves i activitats relacionades amb els mateixos
80. Activitats de seguretat i recerca
81. Serveis a edificis i activitats de jardineria (Excepte 81.1)
81.1 Serveis integrals a edificis i instal·lacions
82. Activitats administratives d'oficina i altres activitats auxiliars a les empreses (Excepte 82.20 y 82.92)
82.20 Activitats dels centres de trucades
82.92 Activitats d'envasament i empaquetat
84. Administració Pública i defensa; Seguretat Social obligatòria (Excepte 84.2)
84.2 Prestació de serveis a la comunitat en general
85. Educació
86. Activitats sanitàries
86.9 Altres Activitats sanitàries
87. Assistència en establiments residencials
88. Activitats de serveis socials sense allotjament
90. Activitats de creació, artístiques i espectacles
91. Activitats de biblioteques, arxius, museus i altres activitats culturals (Excepte: 91.04)
91.04 Activitats dels jardins botànics, parcs zoològics i reserves naturals
92. Activitats de jocs d'atzar i apostes
93. Activitats esportives, recreatives i d'entreteniment (Excepte u)
u. Espectacles taurins
94. Actividades asociativas
95. Reparació d'ordinadors, efectes personals i articles d'ús domèstic (Excepte 95.24)
95.24 Reparació de mobles i articles de parament
96. Altres serveis personals (Excepte 96.02, 96.03 y 96.09)
96.02 Perruqueria i altres tractaments de bellesa
96.03 Pompes fúnebres i activitats relacionades
96.09 Altres serveis personals n.c.o.p
97. Activitats de les llars com a ocupadors de personal domèstic
99. Activitats d'organitzacions i organismes extraterritorials
a. Personal en treballs exclusius d'oficina.
b. Representants de Comerç.
d. Personal d'oficis en instal·lacions i reparacions en edificis, obres i treballs de construcció en general.
e. Conductors de vehicle automòbil de transport de passatgers en general (taxis, automòbils, autobusos, etc.) i de transport de mercaderies que tingui una capacitat de càrrega útil no superior a 3,5 Tm.
f. Conductors de vehicle automòbil de transport de mercaderies que tingui una capacitat de càrrega útil superior a 3,5 Tm..
g. Personal de neteja en general. Neteja d'edificis i de tot tipus d'establiments. Neteja de carrers.
h. Vigilants, guardes, guardes jurats i personal de seguretat
descripció
Sistema especial treballadors agraris
Sóc autònom dependent
seguir

2.- Coberturas

2. Seleccioni les seves cobertures


Contingència Comú
Contingència Professional
Cessi Activitat
enrere seguir

3.- Bases de Cotització

3. Base de cotització Mensualenrere CALCULAR

RESULTATS

Cotització Mensual a la Seguretat Social
enrere
Prestacions
 • Del 4º al 20º dia:
  0/dia
 • A partir de dia 21º:
  0/dia
Simular un període de CC

PERÍODE

PRESTACIONS

Del 1º al 3º dia: 0

Del 4º al 20º dia: 0

A partir de dia 21º: 0

Total dies baixa: 0 dies, 0

 • Si ho desitja té la possibilitat de concertar la cobertura de les contingències professionals. Aquesta opció, com pot llegir a baix, amplia considerablement les prestacions i serveis.
 • Segons les dades facilitades, podria gaudir d'aquesta cobertura per un increment de 0
 • Igualment, pot sol·licitar la cobertura per a la prestació per cessament d'activitat, segons la Llei 32/2010.
 • Segons les dades facilitades, aquesta cobertura suposaria un increment de 0
 • A partir del 2º dia de baixa:
  0/día
Simular un període de CP

PERÍODE

PRESTACIONS

El 1º dia: 0

A partir del dia 2º: 0

Total dies baixa: 0 días, 0

 • Si ho desitja pot sol·licitar la cobertura per a la prestació per cessament d'activitat, segons la Llei 32/2010.
 • Segons les dades facilitades podria gaudir d'aquesta cobertura per un increment de 0
 • Importe de la prestación:
  0
 • Cotització Contingència Comuna a càrrec de la mútua
 • Duración: Consultar taula aquí meses
 • Si ho desitja té la possibilitat de concertar la cobertura de les contingències professionals. Aquesta opció, com pot llegir a baix, amplia considerablement les prestacions i serveis.
 • Segons les dades facilitades, podria gaudir d'aquesta cobertura per un increment de 0
Impressió en PDF

PERSONALIZAR EL PDF

Si desitja personalitzar la impressió dels resultats, empleni el següent camp

Generar PDF amb els resultats

arriba

Siguenos en